usp icons
Al 107.103 woningen zijn geïsoleerd met de Isolatieshop

Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door De lsolatieshop

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en die van ons. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te verwerken en te beschermen. Wij zien het daarom als onze verantwoordelijkheid om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen.
Met deze verklaring laten we u weten (i) welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt of wanneer u diensten van ons afneemt, (ii) waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van De lsolatieshop. Het kan zijn dat u via onze website wordt doorverwezen naar websites van derden. U dient zich ervan bewust te zijn dat De lsolatieshop niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

De lsolatieshop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving wordt gebruikt en verwijderd. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we u daarover voorafgaand hebben geïnformeerd of, indien nodig, van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid kunt u vinden op onze website:

www.isolatiemateriaal.be

Wat zijn persoonsgegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Over ons
De Isolatieshop bv (“De Isolatieshop”), gevestigd aan de Blarenberglaan 6, 2800 te Mechelen is verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de gegevens die we van u ontvangen.

Doeleinden
1. Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik wenst te maken van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de lsolatieshop of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken. Onder diensten wordt begrepen;

• Het adviseren over isolatievraagstukken en behandelen van uw vragen/klachten;
• De totstandkoming en uitvoering van gesloten overeenkomst(en) zoals het afhandelen van bestellingen, uitvoeren van diensten en versturen van producten die bij De lsolatieshop zijn aangeschaft;

2. Voor het aanmaken en onderhouden van uw account op de website

Om volledig gebruik te kunnen maken van onze website heeft u een account nodig. In uw account staan uw persoonsgegevens, waaronder naam, telefoonnummer, e-mailadres en bestelgeschiedenis. De persoonsgegevens die u verstrekt kunt u uiteraard altijd aanpassen via uw profiel. Dit doel is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

3. Communicatie (klantenservice)

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, dan slaan wij die berichten op. Soms vragen wij u naar uw persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens uiteraard niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor u deze heeft verstrekt.

In het kader van onze dienstverlening of doordat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt, verwerken wij zeer uiteenlopende persoonsgegevens.

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, KBO-nummer en BTW-nummer

4. Voor marketingdoeleinden en nieuwsbrieven

U kunt zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Naast onze nieuwsbrieven ontvangt u alleen marketingberichten van ons wanneer u i. ons daar toestemming voor hebt gegeven, ii. als u klant bij ons bent en niet hebt aangegeven de marketingberichten niet te willen ontvangen.

Ontvangt u liever geen nieuwsbrief meer? Uitschrijven is heel eenvoudig: via de mail zelf door te klikken op ‘unsubscribe’ of door ons te mailen op [email protected] met dit verzoek. De juridische basis is het gerechtvaardigd belang van ons (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

5. Voor het uitvoeren van analyses en ontwikkeling van onze website, producten & diensten

Wij verwerken ook gegevens van u, die u indirect aan ons verstrekt. Onze website maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens:
• Locatiegegevens
• IP-adres of app IDs
• Internetbrowser en apparaattype
• Websitetaal

De gegevens uit de analytische en marketing cookies worden niet gekoppeld aan overige gegevens. Wij verwijzen naar ons cookiebeleid voor meer informatie over cookies. De juridische basis is de toestemming, welke u geeft door akkoord te gaan met onze cookie voorwaarden in de cookiebanner op de website (artikel 6 lid 1 sub a AVG). Wanneer u onze website gebruikt, worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie over de cookies, wordt verwezen naar ons cookiebeleid.

Grondslagen

De lsolatieshop verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

1. Uitvoeren van overeenkomsten
Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van opdrachtgevers, kopers, onderaannemers en leveranciers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van de levering van de producten, het geven van adviezen op isolatiegebied.

2. Gerechtvaardigd belang
De lsolatieshop heeft een gerechtvaardigd belang om klanten te werven en relaties te onderhouden en hun persoonsgegevens te verzamelen

3. Toestemming van betrokkenen
Voor het versturen van nieuwsbrieven, hebben wij in sommige gevallen uw voorafgaande toestemming van u nodig, bijvoorbeeld als u nog geen klant van ons bent. Het is altijd mogelijk om uw toestemming in te trekken. U kunt zich eenvoudig afmelden door op de afmeldbutton onderaan de nieuwsbrief te klikken. Wij maken voor het versturen van de nieuwsbrief gebruik van Maileon.

4. Voldoen aan wettelijke verplichting
De lsolatieshop dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de wettelijke bewaartermijn, de vereisten inzake invorderingen, de wet inzake de tewerkstelling van vreemdelingen en de identificatieplicht.

Beveiligingsmaatregelen
De lsolatieshop heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beveiligen tegen verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. De lsolatieshop doet dit onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging en gebruik van wachtwoorden. Deze maatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde en worden indien nodig aangevuld of aangescherpt. Bovendien zal De lsolatieshop deze gegevens niet combineren met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken. Voor meer informatie met betrekking tot de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen, kan contact worden opgenomen met de verantwoordelijke voor dataverwerking, via [email protected]

Derden
De informatie die u aan ons verstrekt, wordt in beginsel niet met derden gedeeld. Wij zullen uw informatie wel, zij het beperkt, delen met onze samenwerkingspartners zoals de webapplicaties, transporteurs en ICT-partijen waarvan wij gebruik maken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de dienst en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Voor partijen waar mee samengewerkt wordt, zijn goede afspraken gemaakt over hun verplichtingen en bevoegdheden en deze hebben we, indien van toepassing, vastgelegd in (verwerkings-) overeenkomsten.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van De lsolatieshop uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door De lsolatieshop ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op het platform van De lsolatieshop en niet op andere websites van derden waarvoor in platform een link wordt getoond. Als u via een hyperlink terecht komt op de website van een ander, dan geldt dit privacybeleid niet voor uw bezoek aan die website, De lsolatieshop adviseert u het privacybeleid van de websites van derden goed door te nemen.

Hoe lang bewaart De lsolatieshop uw persoonsgegevens?
De lsolatieshop bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken.
• De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
• Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als voor de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
• De persoonsgegevens die wij hebben verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden, voor zover deze gegevens niet onder onze administratieplicht vallen, 7 jaar bewaard;
• Gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal 5 jaar bewaard, nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten.

lnzage, wijziging, afschermen van persoonsgegevens of een klacht
Als u wilt weten welke persoonsgegevens De lsolatieshop van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

• Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen;
• Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken
• Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De lsolatieshop;
• Op gegevensportabiliteit; dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

Mocht u, ondanks onze inspanningen, van oordeel zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onzorgvuldige of onrechtmatige wijze verwerken of dat wij bijvoorbeeld onvoldoende reageren op uw verzoek, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens en hier een klacht indienen. Wij hopen uiteraard eerst dat u zich tot ons zal wenden, opdat wij uw klacht zo goed mogelijk kunnen oplossen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

De lsolatieshop bv
Blarenberglaan 6
2800 Mechelen
België
KBO.: 0784.535.307
BTW.: BE0784535307

Tel: +32 (0)15970838
E-mail: [email protected]

becom
Contactgegevens
Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang de beste aanbiedingen en persoonlijk advies!

© 2011-2024 De IsolatieshopJobsPrivacyCookiesAlgemene voorwaardenDeveloped byWebshop by FTLShopFTLShop