usp icons
Al 108.321 woningen zijn geïsoleerd met de Isolatieshop

1 Algemeen
1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: De Isolatieshop B.V., ingeschreven in de KvK onder nummer 52682641. Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van De Isolatieshop B.V.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
1.4 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden overeengekomen. Deze afwijkingen gelden niet met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijk overeengekomen.
1.5 Als lid van BeCommerce is de webshop gebonden door de gedragscode van BeCommerce. Deze gedragscode kunt u hier raadplegen: NL/FR/ENG.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke dan wel digitale bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.
2.2 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.4 Gegevens betreffende het aangebodene, zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, afbeeldingen, tekeningen en dergelijke, welke door Opdrachtnemer zijn verstrekt, zijn voor Opdrachtnemer niet bindend en worden te goeder trouw verstrekt.

3. Levertijd
3.1 De door Opdrachtnemer opgegeven levertijd geldt altijd als een benadering, waarbij Opdrachtnemer er altijd vanuit is gegaan dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de condities zoals deze hem bij het afgeven van de levertijd bekend waren.
3.2 De levertijd gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de opdracht is voldaan.
3.3 Indien de condities als bedoeld in het eerste lid anders blijken kan Opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd welke hij nodig heeft om de opdracht onder de gewijzigde condities uit te voeren.
3.4 Indien er sprake is van meerwerk kan de Opdrachtnemer de levertijd dienovereenkomstig verlengen.
3.5 Indien Opdrachtnemer gerechtigd is tot opschorting wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.

4. Prijs
4.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
4.2 In de prijs zijn niet begrepen transport- en verpakkingskosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 Alle door Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn exclusief BTW en overige van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5 Adviezen
5.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht. Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de materiaalkeuze.
5.2 Door Opdrachtnemer verstrekte adviezen komen tot stand op basis van door Opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtnemer gaat uit van de juistheid van deze informatie en is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van door Opdrachtgever onjuist verstrekte informatie.

6 Intellectuele eigendom
6.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow” , zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever. 6.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.
6.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

7 Betalingsvoorwaarden
7.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen veertien dagen na (deel)factuurdatum.
7.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op Opdrachtgever te verhalen.
7.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
7.4 Boeterente: bij zakelijke transacties is de opdrachtgever boeterente verschuldigd vanaf veertien dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst en/of de goederen heeft geleverd, dan geldt een termijn van veertien dagen na de ontvangst van de goederen of dienst. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
7.5 De boeterente bedraagt 7% plus de rente van de Europese Centrale Bank.
7.6 Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente welke is vastgesteld door de Nederlandse overheid.
7.7 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en bedragen minimaal EUR 40,00.
7.8 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
7.9 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.
7.10 In het kader van onze compliance richtlijnen toetsen wij alle inkomende transacties die via een directe overschrijving worden ontvangen op herkomst. Indien blijkt dat de transactie niet voldoet aan de gestelde richtlijnen behouden wij ons het recht het geld terug te storten (op dezelfde rekening vanwaar het is ontvangen) en zullen wij de order annuleren.

8 Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
8.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

9 Wijzigingen in de opdracht
9.1 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
9.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
9.3 Meerwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop het meerwerk werd verricht. Minderwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop de overeenkomst werd gesloten.

10 Levering
10.1 De levering vindt plaats door Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2 De met Opdrachtnemer overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake overschrijding van levertijden.
10.3 Het risico van verzending is voor Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
10.5 Door omstandigheden bij leveranciers van Opdrachtnemer kan het geleverde aantal zaken afwijken van de bestelde hoeveelheid. Afwijkingen van maximaal 2% minder, of 2% meer, kunnen nimmer beschouwd worden als een tekortkoming van Opdrachtnemer.
10.6 De opdracht wordt eveneens als volledig nagekomen beschouwd indien Opdrachtgever zijn de in ontvangstneming onthoudt op grond van kleine gebreken die binnen dertig dagen kunnen worden hersteld en welke de ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
10.7 Indien door Opdrachtnemer ” franco” wordt geleverd of Opdrachtnemer zich anderszins verantwoordelijk heeft gesteld voor het vervoer van de zaken naar Opdrachtgever, zal Opdrachtgever steeds overgaan tot een nauwkeurig onderzoek van de zaken bij hun aankomst. In geval van constatering van zichtbare schade of gebreken moet Koper binnen 48 uur schriftelijk bij Verkoper reclameren.
10.8 Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een bestelling te laten bezorgen of af te halen bij het vermelde vestigingsadres van de opdrachtnemer. Aan het laten leveren van een bestelling zijn kosten verbonden. Voor het ophalen van een bestelling worden geen kosten in rekening gebracht.

11 Herroepingsrecht bij levering van producten
11.1 Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de opdrachtgever.
11.2 Tijdens deze termijn zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de opdrachtnemer retourneren, conform de door de opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

12 Kosten in geval van herroeping
12.1 Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
12.2 De opdrachtnemer zal alle van de consument ontvangen betalingen vergoeden, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de opdrachtgever om de overeenkomst te herroepen.
12.3 De opdrachtnemer verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de opdrachtgever tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de opdrachtgever als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.
12.4 De bijkomende kosten als gevolg van de uitdrukkelijke keuze van de opdrachtgever om voor een andere wijze van levering te kiezen dan de door de opdrachtnemer aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet door de opdrachtnemer terugbetaald.
12.5 Behalve wanneer de opdrachtnemer heeft aangeboden om de goederen zelf af te halen mag de opdrachtnemer, in het kader van verkoopovereenkomsten, wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de opdrachtnemer heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelijk welk tijdstip eerst valt.

13 Uitsluiting herroepingsrecht
13.1 Indien de opdrachtgever niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de opdrachtnemer alleen worden uitgesloten indiende opdrachtnemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
13.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor:

 • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de opdrachtgever, en mits de opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de opdrachtnemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de opdrachtnemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de opdrachtgever vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de opdrachtnemer geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de opdrachtgever de opdrachtnemer specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de opdrachtnemer bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de opdrachtgever niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtgever en mits de opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

14 Ontbinding
14.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
14.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
14.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.
14.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. 14.5 Omstandigheden, die een overmacht situatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
14.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

15 Reclames, klachten
15.1 Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch in het geval van een consumentenkoop uiterlijk binnen twee maanden na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen twee maanden nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. In ieder ander geval dienen reclames en klachten uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
15.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren in het geval van een consumentenkoop door verloop van twee jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben. In ieder ander geval verjaren vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten door verloop van één jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

16 Garantie
16.1 Opdrachtnemer staat gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde of verkochte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
16.2 Te allen tijde moet Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld een eventueel gebrek te herstellen of zijn prestatie opnieuw te verrichten.
16.3 Opdrachtgever heeft slechts recht op garantie indien hij aan alle verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
16.4 Geen garantie wordt verleend voor gebreken welke het gevolg zijn van: onoordeelkundig gebruik, normale slijtage, niet- of onjuist uitgevoerd onderhoud, en installatie, reparatie, en wijziging door derden.
16.5 Geen garantie wordt verleend voor B-keus producten. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever vooraf en duidelijk of een bepaald product onder de B-keus norm valt en deze mededeling heeft te gelden als een mededeling van de verkoper als bedoeld in artikel 7:18 BW.

17 Aansprakelijkheid
17.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
17.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
17.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
17.4 De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
17.5 Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen kosten c.q. de gebruiksvergoeding, beide exclusief BTW.
17.6 Ten aanzien van verstrekte adviezen aanvaardt Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid.
17.7 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van opdrachtnemer en ieder ander van wiens hulp opdrachtnemer gebruik maakt bij de uitvoering van de werkzaamheden.
17.8 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
17.9 De beperkingen van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing indien er sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

18 Eigendomsvoorbehoud
18.1 Na levering blijft Opdrachtnemer eigenaar van de geleverde zaken zolang Opdrachtgever: - tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gesloten overeenkomsten; - voor de geleverde zaken of nog te leveren zaken niet betaalt of zal betalen; - vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten niet heeft voldaan.
18.2 Tot aan het moment van eigendomsovergang, is Opdrachtgever gehouden de grootst mogelijke zorg te betrachten t.a.v. de zaken.
18.3 Opdrachtgever is behouden de zaken te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s die deze zaken vanaf hun levering kunnen ondergaan.
18.4 Opdrachtgever is, zolang er een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken rust niet bevoegd deze geheel of gedeeltelijk te vervreemden.
18.5 Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.6 In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden, is Opdrachtgever gehouden onmiddellijk Opdrachtnemer te waarschuwen.
18.7 Als Opdrachtnemer geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is Opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Opdrachtnemer te verpanden.
18.8 Nadat Opdrachtnemer haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
18.9 In alle gevallen dat Opdrachtnemer een beroep zal moeten doen op het eigendomsvoorbehoud is Opdrachtnemer gerechtigd de van Opdrachtgever ontvangen voorschotten geheel of gedeeltelijk als vergoeding voor door haar geleden of te lijden schade, te behouden.

19 Namaak
19.1 De opdrachtnemer biedt ten allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van de producten kan de opdrachtgever meer informatie en tips vinden op de website ECC België. Bij vermoeden van namaak kan de opdrachtgever steeds een klacht indienen bij het meldpunt

20 Klachtenregeling
20.1 De opdrachtnemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
20.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de opdrachtnemer, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.
20.3 Bij de opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
20.4 Een klacht over een product, dienst of de service van de opdrachtnemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van BeCommerce. www.BeCommerce.be De klacht wordt dan zowel naar de betreffende opdrachtnemer als naar BeCommerce gestuurd.
20.5 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
20.6 De opdrachtgever kan ten allen tijde online een klacht indienen bij de Europese Commissie via https://ec.europa.eu/odr/.

21 Toepasselijk recht en forumkeuze
21.1 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen.
21.2 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.

Vastgesteld te Zevenaar op 20 mei 2021.

becom
Contactgegevens
Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang de beste aanbiedingen en persoonlijk advies!

© 2011-2024 De IsolatieshopJobsPrivacyCookiesAlgemene voorwaardenDeveloped byWebshop by FTLShopFTLShop